Начало Агроновини Животновъдство Филм на БДЗП разказва за земеделието с висока природна стойност в България

Филм на БДЗП разказва за земеделието с висока природна стойност в България

Целенасоченото и съгласувано подпомагане на екстензивното пасищно животновъдство трябва да се включи във всички стратегически документи, свързани с опазване на природата и прилагане на Общата селскостопанска политика. Това е посланието на краткия филм за земите с висока природна стойност, създаден от Българското дружество за защита на птиците, съвместно със сдружение „СТЕП“ и посветен на този традиционен за България поминък, който днес е застрашен от изчезване. Филмът е достъпен в Youtube канала на БДЗП.

Освен храна за хората, традиционните земеделски практики осигуряват благоприятни местообитания за много животни и растения. Земеделските земи, които са най-важни за поддържането на биологичното разнообразие, се наричат „земи с висока природна стойност“.

Пасищата и ливадите, поддържани от пасищното животновъдство, са дом на множество уникални животни, като лалугерът и ливадният дърдавец, насекоми-опрашители, билки и орхидеи. Те обхващат териториите в Натура 2000, както и други постоянно затревени площи с екстензивен начин на ползване, смесени земеделски системи и обработваеми земи, ценни за опазване на различни типове местообитания и застрашени видове.

Във филма са представени двама фермери, които отглеждат пасищно животни и искат да произвеждат качествена храна, като същевременно опазват природата.

В периода 2007 – 2020 г. основното подпомагане на земеделието с висока природна стойност в България се осъществи с мерките „Агроекология и климат“ и „ Натура 2000 за земеделски земи“ от Програмата за развитие на селските райони. Средногодишно се подпомогнаха над 10 300 земеделски стопани и около 407 600 хектара земеделски земи с висока природна стойност по трите най-атрактивни за земеделските стопани мерки. Резултатът е обнадеждаващ и за застрашените птици – поне 200 хектара ключови ловни територии на царския орел са опазени и помагат видът да отглежда малките си успешно, се казва във филма.

Независимо от тези мерки за подпомагане на пасищното животновъдство, то си остава рисково и трудно начинание. „За да запазим природата и този традиционен поминък, е необходимо да разбираме неговото значение и трудностите, пред които е изправен. Необходимо е прилагането на целенасочени мерки, които да го подпомагат и да насърчават развиването му“, посочват създателите на филма.