Начало Политики и финансиране Остават по-малко от две седмици до крайния срок за кандидатстване по подмярка...

Остават по-малко от две седмици до крайния срок за кандидатстване по подмярка 6.1

Остават по-малко от две седмици до крайния срок, в който млади земеделски стопани могат да кандидатстват по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от (ПРСР) 2014-2020 г.

Припомняме, че Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони удължи срока за подаване на проектни предложения до 17:30 часа на 31 януари 2023 г.

Допустими кандидати по подмярката са земеделски производители – физически лица, ЕТ или ЕООД, които:

• са регистрирани за първи път като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани;
• икономическият размер на стопанството е в границите между 8 000 и 16 000 СПО;
• са на възраст от 18 навършени до 40 навършени години (включително) към датата на подаване на проектното предложение.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ за един млад земеделски стопанин е в размер на левовата равностойност на 25 000 евро.

Желаещите да участват по процедурата имат възможност да се възползват от безвъзмездно изготвяне на бизнес план и предоставяне на консултантски услуги от Национална служба за съвети в земеделието.