Начало Политики и финансиране Одобрен е проектът за трета Стратегия по ПРСР на МИГ Добричка

Одобрен е проектът за трета Стратегия по ПРСР на МИГ Добричка

За трети път Местна инициативна група Добричка ще реализира проект за разработване на Стратегия за водено от общностите местно развитие (ВОМР). Той е по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” от мярка 19 от ПРСР 2014 – 2020 г. и е одобрен от Управляващия органи към Министерство на земеделието.

Процесът на разработване на Стратегията изисква широко участие на представители на различните социално-икономически групи, като се основава на прозрачност и възможност за участие на всички заинтересовани страни.

Дейностите ще бъдат представяни в местни медии с цел популяризиране, постигане на максимално високо ниво на публичност и прозрачност. Планирана е интензивна информационна кампания и обучителни дейности за постигане на висока активност и подкрепа. Включването на широк кръг заинтересовани страни ще мотивира за активна позиция при подготовката на стратегията и за кандидатстване към нея.

Основната цел на проекта е разработване на нова Стратегия за ВОМР, която да бъде консултирана с местната общност и одобрена от нейните представители – местни лидери, за да получи тя широка обществена подкрепа, и да провокира интереса на заинтересованите да се ангажират с бъдещи дейности по нейното изпълнение.Територията, на която действа МИГ съвпада с административните граници на община Добричка – най-голямата по площ селска община в страната, със 68 населени места-села, обща площ 1296,163 м2 и население по данни на НСИ към 31.12.2020г. 20600 души. Успешният подход към територията в решаването на нейните проблеми беше реализиран в два последователни програмни периода чрез изпълнение на СМР по Договор № РД 50-145/13.10.2011 г. и СВОМР по Споразумение №РД 50-27/05.04.2018г. Изпълнението на дейностите по проект ще позволи разработване на нова – трета по ред Стратегия за ВОМР – с отговорност към особеностите и проблемите на територията, с желание добрите практики и партньорства да се увеличават, а дейността на МИГ Добричка да продължи да генерира ползи за селския район, развивайки специфичния териториален потенциал.

Предстои сключване на административен договор и стартиране на дейностите по проекта.