Начало Политики и финансиране МИГ Тервел – Крушари подготвя нова стратегия за местно развитие по ПРСР...

МИГ Тервел – Крушари подготвя нова стратегия за местно развитие по ПРСР до 2027 г.

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони одобри проект на МИГ Тервел- Крушари за подготовка на Стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР) на МИГ Тервел-Крушари за 2023-2027 г. по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. по процедура № BG06RDNP001-19.610 от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Проект „Подготовка на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Тервел-Крушари 2023-2027“ обхваща комплекс от подготвителни дейности, посредством които ще се популяризира процеса на разработване на СВОМР и има за цел разработване на третата по ред Стратегия за ВОМР на МИГ. Проектът е насочен към стимулиране и подобряване на потенциала за местното развитие на територията, като се разчита на опита придобит при изпълнението на предходните две стратегии, собствената инициатива, уменията на местните общности и екипа на МИГ. Процесът при разработването на СВОМР обхваща взаимно обвързани и насочени към местните общности дейности, за да могат те сами да определят приоритети си за развитие.

Основните цели на проекта са фокусирани върху: Информираност на местното население относно възможността за финансиране на стратегията на МИГ ; Придобиване на умения и създаване на капацитет за функциониране на МИГ през периода от 2023 до 2027 г.; Включване на местното население в разработването и бъдещото прилагане на СВОМР ; Извършване на проучване и анализиране на нуждите, потребностите и възможностите на територията; Разработване на СВОМР на територията на МИГ, финансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.