Начало Политики и финансиране Одобриха 107 проекта по подмярка 19.1, между тях четири от област Добрич

Одобриха 107 проекта по подмярка 19.1, между тях четири от област Добрич

С утвърден от ръководителя на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. са одобрени за финансиране 107 проектни предложения за подготвителни дейности по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата.

Общата стойност на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проектните предложения е в размер на 4 951 561 лева.
Одобрени са проектите на четири Местни инициативни групи от област Добрич за разработването на Стратегии за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) за периода 2023-2027 г. Това са Сдруженията с нестопанска цел „Добричка“, Балчик-Генерал Тошево“, Тервел-Крушари“ и новата „Каварна-Шабла“.

Общото финансиране за добричките местни инициативни групи (МИГ) е 193 607 лева, като помощта е безвъзмездна. Съгласно процедурата проектните дейности включват популяризиране на подхода ВОМР и процеса на разработка на стратегиите; обучения на местни лидери и заинтересовани страни; проучвания и анализи на територията; подготовка на стратегия за ВОМР и консултиране на местната общност и разработване на стратегии за ВОМР.

МИГ „Балчик – Ген. Тошево“ ще получи 48 859 лв., МИГ Тервел-Крушари – 48 777 лв., МИГ Добричка – 44 275 лв. и МИГ „Каварна – Шабла“ – 48 335 лв.