Начало Новини Проект тества създаването на модели за изграждане на партньорства в област Добрич

Проект тества създаването на модели за изграждане на партньорства в област Добрич

Сдружение “Работодателска организация “КРИБ – Добрич” в партньорство с Община Тервел изпълнява проект „Партньорства за развитие“, финансиран по процедура BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса на ОП „Добро управление“. Стойността на проекта е 59 215,21 лева.

Проект „Партньорства за развитие“ бе представен пред медиите в Добрич днес от ръководителя на проекта Галина Митева и Севдалина Колева, като представител на Община Тервел. На събитието присъства и Велчо Велчев, заместник-кмет на Община Тервел.

В рамките на проекта, който ще приключи през септември 2023 г., се проучва опитът в създаването на партньорства при прилагането на регионалната политика на местно ниво и готовността на общинските администрации от Добричка област да отговорят на новите предизвикателства, свързани с кандидатстването за финансиране на проекти от програма „Развитие на регионите“ и други секторни програми, прилагайки подхода на интегрирани териториални инвестиции ( ИТИ).

Тъй като този подход е нов както за местните власти, така и за бизнеса и неправителствения сектор, в проекта ще бъде тествано създаването на модели за изграждане на партньорства за ИТИ на територията на община Тервел в сферата на енергийната ефективност, опазване на околната среда и за получаване на широка обществена подкрепа.

Целевите групи, към които са насочени проектните дейности, са:

кметовете и администрациите на 8-те общини в област Добрич, които ръководят и контролират изпълнението на политиката за регионално развитие на местно ниво;
бизнесът, инвестиращ в общините;
гражданите и техните сдружения на местно ниво.
Генерираните идеи, концепции за ИТИ и направените в проекта изводи ще бъдат представени пред заинтересованите страни – местни администрации, бизнес, НПО, обучителни институции, медии, за да се повиши гражданското участие за ефективно прилагане на политиката за регионално развитие и привличане на средства за осигуряване на условия за икономически растеж и заетост в област Добрич.