Начало Политики и финансиране До 2 март МИГ „Балчик – Ген. Тошево“ очаква проекти за инвестиции...

До 2 март МИГ „Балчик – Ген. Тошево“ очаква проекти за инвестиции по мярка 4.2 от ПРСР

Местната инициативна група „Балчик – Генерал Тошево“ стартира втори прием на проектни предложения по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”. Бюджетът на мярката след първия прием е 184 533 лева, осигурени от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Процедурата е насочена към подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост в общините Балчик и Генерал Тошево.

Допустими за финансиране са инвестиции в производствени сектори, свързани с преработката и маркетинга на селскостопански продукти: мляко и млечни продукти, месо и месни продукти; плодове и зеленчуци, мед и пчелни продукти; зърнени, мелничарски и нишестени продукти; растителни и животински масла и мазнини; технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук; готови храни за селскостопански животни (фуражи); гроздова мъст, вино и оцет.

Проектни предложения могат да подават регистрирани земеделски стопани, еднолични търговци, юридически лица и признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014-2020 г. Кандидатите трябва да са с постоянен адрес или седалище и адрес на управление на територията на МИГ „Балчик-Генерал Тошево“.

Безвъзмездната финансова помощ за микро, малки и средни предприятия е до 50% от общите допустими разходи и до 40% за големите предприятия.

Допустими са инвестиции за изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, закупуване (вкл. чрез финансов лизинг) и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, закупуване на земя, сгради и други недвижими имоти, изграждане/модернизиране, вкл. оборудване на лаборатории и др. Допустимо е закупуването на специализирани транспортни средства включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция и изграждане/модернизиране и оборудване на лаборатории. Производителите ще могат да съфинансират разходите за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение.

Проектите се подават по електронен път до 02.03.2023 г., 17:30 ч., с Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).