Начало Политики и финансиране Публикуваха проект на наредба по подмярка 22.2 за подкрепа на малки и...

Публикуваха проект на наредба по подмярка 22.2 за подкрепа на малки и средни фирми заради войната в Украйна

До 27 февруари 2023 г. на официалната интернет страница на Министерството на земеделието, както и на Портала за обществени консултации, ще може да се види проект на Наредбата за прилагане на подмярка 22.2 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия, засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., за становища от заинтересованите страни, съобщават от МЗм. С обнародването на настоящата наредба предстои да стартират приеми на заявления за подпомагане по подмерки 22.1 и 22.2 за Извънредна временна подкрепа за земеделски стопани и МСП, особено засегнати от въздействието на руската инвазия в Украйна.

Приемът по процедурите ще започне в рамките на следващия календарен месец.

За подпомагане по под-мярка 22.1 ще могат да кандидатстват земеделски стопани, отглеждащи пчелни семейства или ягоди или малини, оранжерийно производство.

Подпомагането ще е на база броя на наличните пчелни семейства, установен съобразно извършен есенен преглед за 2022 г. и отразен в протокол за извършен профилактичен преглед от ветеринарен лекар. Пчелните семейства е необходимо да се отглеждат в собствен животновъден обект, регистриран по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност

Подпомагането ще е на база установената от проверка на място площ, заети с ягоди или малини – оранжерийно производство, като ставката е една: в размер 15 000 лева. Необходимо е малините или ягодите да са отглеждани в съоръжения, снабдени със системи за капково напояване.

Всички кандидати следва да имат регистрация по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани. Един земеделски стопанин може да получи подпомагане в размер на не повече от 15 000 EUR (29 337 лева) – максимално допустимият съгласно европейското законодателство размер на помощта. Заявленията за подпомагане ще се приемат в общинските служби по земеделие по постоянен адрес на кандидата – физическо лице или адрес на управление на кандидата – юридическо лице или едноличен търговец.

Приемът по под-мярка 22.2 ще обхваща преработвателни предприятия и групи и организации на производители. Подпомагането ще бъде под формата на еднократна помощ и има за цел да допринесе за подсигуряване на продоволствената сигурност, за преодоляване на пазарните дисбаланси и непрекъснатост на стопанската дейност на малките и средни предприятия, осъществяващи преработка, предлагане на пазара или развитие на селскостопански продукти. Допустимите кандидати е необходимо да развиват своята дейност на територията на страната.

Заявленията за подпомагане ще се подават лично или от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ по адрес на управление на кандидатите.

Приемите на заявления за подпомагане ще бъдат обявени на интернет страниците на Министерството на земеделието (МЗм) и ДФЗ със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ.

С проекта на Наредбата по мярка 22 може да се запознаете тук: