Начало Политики и финансиране Проект на Община Добричка по ПРСР за ремонт на път минава на...

Проект на Община Добричка по ПРСР за ремонт на път минава на следващ етап

Проект на Община Добричка за рехабилитация на общински път в участък между селата Карапелит и Медово по Програмата за развитие на селските райони преминава на следващ етап на оценка. Общо 44 проекта за реконструкция на общински пътища по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 са допуснати до следващ етап, съобщават от ДФЗ.

На одобрените до тук проекти по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ следва да се направи оценка на Административно съответствие и допустимост.

До тази фаза не е допуснат проект на Община Крушари за рехабилитация на участък на улица „Първа“ в с. Лозенец, която е част от общински път.

От ДФЗ припомнят, че определеният бюджет по процедура „Пътища“ е в размер на 97 790 000 лева. След приключване на приема в „ИСУН 2020“, постъпилите проекти са оценени от комисия за извършване на предварителна оценка, като е извършено предварително класиране на 51 проекта. В законоустановения срок от 14 дни за подаване на възражения пред Управляващия орган на ПРСР не са получени жалби срещу присъдените точки по критериите за подбор.

Заявената безвъзмездната финансова помощ по класираните 51 проекта е в размер на 140 177 804 лв. В тази връзка, подадените проектни предложения се обработват в условията на ограничен бюджет. 44 проекта, получили не по-малко от 20 точки по критериите за подбор, за финансирането на които са необходими средства до 130% от бюджета, ще бъдат допуснати и разпределени за следващ етап от обработка – Оценка на Административно съответствие и допустимост. 7 проекта не преминават на следващ етап.

На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ е публикуван списък с класираните проектите.