Начало Политики и финансиране Започва прием по мярка 5.3 от ПМДР – сектор „Аквакултури“, за компенсации...

Започва прием по мярка 5.3 от ПМДР – сектор „Аквакултури“, за компенсации заради войната в Украйна

Започва прием по процедурата „Мерки за предлагане на пазара – сектор „Аквакултури“, по мярка 5.3 от Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020. Управляващият орган на програмата кани желаещите да представят проектни предложения.

Целта на процедурата е да осигури на компенсации на стопанствата, заети с производство на аквакултури за допълнителните разходи, които са понесли поради сътресението на пазара, причинено от агресивната война на Русия срещу Украйна и последиците от тази агресия върху веригата на доставки на продукти от риболов и аквакултури.
Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Общият размер на помощта е 4 693 920 лв., от които 3 520 440 лв. са от ЕФМДР и 1 173 480 лв. са национално съфинансиране.

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за един проект е 400 000 лева.

Допустимите компенсации са за повишаването на цените на разходите на операторите за фураж и гориво.

За получаване на безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон. Допустимите кандидати са оператори в сектор „Рибарство“, производители на аквакултури.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 26.05.2023 г.