Начало Политики и финансиране МИГ „Добричка“ стартира трети прием на проекти за развитие на неземеделски дейности

МИГ „Добричка“ стартира трети прием на проекти за развитие на неземеделски дейности

Местната инициативна група „Добричка“ (МИГ „Добричка“) стартира трети прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.680 МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ към Стратегията за водено от общностите местно развитие, съобщават от Областния информационен център.

Ще се подпомогнат проекти насочени към установяването и развитието на неселскостопански дейности, които водят до създаване и утвърждаване на продукт, базиран на местни ресурси и/или иновация, развитие на услуги във всички сектори, развитие на туризъма, стабилност за малкия бизнес и създаване на нови работни места. Предвиденият бюджет по процедурата е а 165 934,97 лв., осигурени от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Проектни предложения могат да подават земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като ЕТ или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и занаятчии. Задължително кандидатите трябва да имат постоянен адрес или седалище на територията на община Добричка и дейностите по проекта да се изпълняват на територията на МИГ „Добричка“.

Допустими за финансиране са инвестиции за обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги, производство или продажба на неземеделски продукти, развитие на услуги във всички сектори (грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги и др.), производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление, развитие на занаятите и други неземеделски дейности. Местата за туристическо настаняване могат на бъдат обновени по подмярката, ако са с до 20 помещения за настаняване и финансовата помощ не превишава 50 000 лв. с ДДС.

Безвъзмездната финансовата помощ (БФП) ще се предоставя за материални и нематериални инвестиции за изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество, закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване, придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки. Допустими са и разходи възникнали не по-рано от 01.01.2014 г. свързани с проектното предложение – разработване на бизнес план, предпроектни изследвания, маркетингови стратегии, консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитане на дейностите по проекта, хонорари за правни услуги, архитекти, инженери и др.