Начало Политики и финансиране ЕК одобри изменение на ПМДР за компенсации от последиците от войната...

ЕК одобри изменение на ПМДР за компенсации от последиците от войната срещу Украйна

България получи официално одобрение от Европейската комисия на изменението на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР), с включените в него четири компенсаторни мерки за смекчаване на последиците от войната на Русия срещу Украйна, съобщават от МЗм. Промяната бе разгледана и приета с кратка процедура за по-малко от месец.

С цел да бъде дадена възможност на операторите в сектор „Рибарство“ да се възползват, възможно най-бързо, от финансовия ресурс, Управляващият орган на Програмата стартира предварително приемите на заявления.

С одобреното изменение се позволява безвъзмездната финансова помощ, в размер на 13,19 млн. лв., да достигне до бенефициентите. Те могат да кандидатстват за компенсации за временно преустановяване на риболовни дейности, за пропуснати приходи и за допълнителни разходи, които са понесли, поради сътресението на пазара в подсекторите – риболов, аквакултури и преработка.

Припомняме, че приемът на проектни предложения за временно преустановяване на риболовна дейност стартира в края на месец декември 2022 г. и ще приключи на 30 март 2023 г.

Приемите за компенсация на операторите за горива, фураж и суровини стартираха в края на месец февруари, като крайният срок за подаване на проектни предложения е до 26 май 2023 г.