Начало Политики и финансиране 43 малки стопанства област Добрич ще получат средства по подмярка 6.3 на...

43 малки стопанства област Добрич ще получат средства по подмярка 6.3 на ПРСР

Земеделските стопани ще бъдат безвъзмездно финансирани с по 29 337 лв., като общата подкрепа е в размер на 1 261 491 лв. по последният прием на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони, съобщават от Областния информационен център.

С 14 проекта са земеделските стопани от община Добричка, следвани от общините Тервел, Генерал Тошево и Балчик с по 7 проекта. От община Каварна договори за финансиране са подписали 6 земеделски производители и по 1 одобрен проект от общините град Добрич и Крушари.

31 от одобрените земеделски производители отглеждат пчели и ще вложат средствата в увеличаване броя на отглежданите пчелни семейства, закупуване на машини, съоръжения и оборудване за нуждите на пчелина, предпазни средства, специализирано работно облекло и др. От секторите „Плодове и зеленчуци“, „Етеричномаслени култури“ и „Зърнено-житни култури“ общо 12 земеделски стопани ще увеличат обработваемите площи, ще подобрят механизацията на стопанството, ще осигурят лични предпазни средства и специализирано работно облекло. Животновъд от община Добричка ще увеличи броя на животните и ще закупи оборудване.

След изпълнението на одобрените бизнес планове, 43 малки стопанства от област Добрич ще бъдат разширени, модернизирани и технологично обновени. Това ще доведе до повишаване на икономическата им жизнеспособност и устойчивост, ефективно използване на ресурсите, вкл. прецизно и интелигентно земеделие, както и ще допринесе за опазването на околната среда и адаптацията им към климатичните промени.