Начало Политики и финансиране Приемът на проекти за неземеделски дейности на МИГ Тервел-Крушари е с удължен...

Приемът на проекти за неземеделски дейности на МИГ Тервел-Крушари е с удължен краен срок

С Решение УС на МИГ Тервел – Крушари е удължен крайният срок за прием на проекти по Подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР до 28.04.2023 г. 17:30 часа, съобщиха от Местната инициативна група.

Допустими кандидати са регистрирани земеделски стопани или неземеделски микро предприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. За да са допустими земеделските стопани по подмярката, е необходимо минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство да е не по-малко от 8000 евро. Задължително изискване е кандидатите да имат постоянен адрес или седалище и адрес на управление на територията на общините Тервел и Крушари, и да осъществяват дейностите по проекта на същата територия.

Финансово ще се подкрепят проекти насочени към инвестиции в производство или продажба на неземеделски продукти, развитие на услуги във всички сектори (образователни, счетоводни, одиторски и здравни услуги; грижи за възрастни хора или хора с увреждания и др.), обновяване на туристически обекти (с до 20 помещения за настаняване), и развитие, популяризиране и рекламиране на туристически услуги.

Допустими за финансиране са разходи за материални и нематериални инвестиции свързани с изграждане или подобрения на недвижимо имущество, закупуване (включително чрез лизинг) на нови машини и оборудване, придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки и други. Допустими са и разходи възникнали не по-рано от 01.01.2014 г. свързани с проектното предложение – за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги и др.

На интернет адреса migtk@abv.bg могат да се задават въпроси и да се искат допълнителни разяснения, в срок до 3 седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Писмени разяснения ще бъдат дадени в срок до 2 седмици преди изтичането на срока за кандидатстването. Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани в ИСУН 2020 при документите за кандидатстване по процедурата, както и в интернет страницата на МИГ Тервел – Крушари.