Начало Политики и финансиране Изготвят новата стратегия на МИГ Добричка

Изготвят новата стратегия на МИГ Добричка

Територията на МИГ Добричка, съвпадаща с административните граници на община Добричка, получи пореден шанс да разработи своята нова Стратегия за водено от общностите местно развитие. Предстоящите дейности по изготвяне на Стратегията включват и масирана информационна кампания, включваща срещи, семинарии, конференции и обществени обсъждания. Основната цел на кампанията е да представи подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) и възможностите, които Стратегията може да предложи на хората, които живеят и/ или работят на територията на МИГ-а.

На информационни срещи с местната общност ще бъде консултирана подготовката на Стратегията. За да може тя да отрази по-пълно и точно исканията на местното население, е необходимо в тези обсъждания да се включат максимален брой земеделски производители, предприемачи, търговци, граждани, НПО… всички, които са съпричастни към местното развитие и биха желали да допринесат за това, имат идеи и искат да се възползват от европейски средства. Направените предложения ще намерят място в проект на Стратегия, който ще бъде представен за публично обществено обсъждане. Там хората ще могат да дискутират и променят предложеното, така че да стане тяхна Стратегия и да я приемат като своя програма за развитие на района си.

Екипът на местната инициативна група ще разчита на съдействие и активност от страна на местните хора, за да можем заедно да изготвим, и в последствие да изпълним успешно, още една качествена Стратегия, съобразена изцяло с нуждите, възможностите и ресурсите на нашата територия.

Първото събитие ще се проведе днес от 10 часа в село Карапелит.