Начало Политики и финансиране 40 от общо 108 проекта по процедура „Улици“ от ПРСР са класирани...

40 от общо 108 проекта по процедура „Улици“ от ПРСР са класирани за следващ етап от фонд „Земеделие“

40 проектни предложения по процедура „Улици“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР преминават на следващ етап за обработка по процедурата – Оценка на Административно съответствие и допустимост, информират от ДФ „Земеделие“. Сред класираните няма проекти на общини от област Добрич.

След получено писмо от Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г. с уведомление за приключила оценителна комисия за разглеждане на възражения срещу присъдения брой точки по критериите за оценка по процедурата, ДФЗ завърши окончателното класиране на проектите на етап „Предварителна оценка“. На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ е публикуван списък с класираните проекти.

Определеният бюджет по процедура „Улици“ е в размер на 68 453 000 лева. След приключване на приема в „ИСУН 2020“ постъпилите проекти са оценени от оценителната комисия за извършване на предварителна оценка, като е извършено предварително класиране на 108 проекта с общ размер на заявената субсидия 198 012 637 лева.

Заявената безвъзмездната финансова помощ по класираните 40 проекта е в размер на 75 286 518 лева. В тази връзка, подадените проектни предложения се обработват в условията на ограничен бюджет.