Начало Политики и финансиране ДФЗ одобри още 265 проекта по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“...

ДФЗ одобри още 265 проекта по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР

Държавен фонд „Земеделие“ одобри още 265 проектни предложения по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“. Това стана възможно с увеличението на бюджета с 22,5 млн. евро, съгласно Заповед от 29.05.2023 г. на заместник-министъра на земеделието и ръководител на Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съобщиха от ДФЗ.

Проектните предложения са подадени чрез ИСУН по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.012 по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ и са получили между 45 и 41 точки (включително) съгласно критериите за подбор.

На интернет страницата на ДФЗ-РА е публикуван Списък на допълнително одобрените проектни предложения получили между 45 и 41 точки, включително.

Към настоящия момент са изготвени и поетапно се изпращат чрез ИСУН уведомителни писма за одобрение на всички кандидати, чиито проектни предложения са получили над 41 точки, включително, съгласно раздел 22. Критерии и методика за оценка на проектните предложения към Условията за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.012.

Предстои изготвяне на административни договори на всички кандидати, представили доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициери.