Начало Политики и финансиране Важно за кандидатите, подали заявления по извънредната финансова помощ за слънчоглед

Важно за кандидатите, подали заявления по извънредната финансова помощ за слънчоглед

След извършване на административните проверки от страна на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) на 3 655 земеделски стопани, отглеждащи слънчоглед са изпратени уведомителни писма чрез Системата за електронни услуги (СЕУ) за изискуеми задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, съобщават от ДФЗ.

Получилите уведомителни писма, трябва да представят необходимата информация и доказателства за липса на задължения в рамките на 5 работни дни, но не по-късно от 20.09.2023 г., съгласно Наредба № 11 от 28.07.2023 г. за условията и реда за предоставяне на извънредна финансова помощ на земеделски стопани, отглеждащи слънчоглед.

По извънредната финансова помощ за земеделски стопани, отглеждащи слънчоглед в ДФЗ бяха подадени 12 466 заявления в периода на приема от 09.08. до 22.08.2023 г. Заявените площи със слънчоглед от кандидатите са 836 359.70 хектара.

Бюджетът на помощта от Европейския фонд за гарантиране на земеделието за подпомагане на земеделските стопани е 32 759 650,00 лв., като национално финансиране също е в размер на 32 759 650,00 лв.

Определената със заповед на министъра на земеделието и храните ставката по помощта е 78,33 лв./ха.
До 30 септември 2023 г. ДФ „Земеделие“ ще изплати финансовата подкрепа на допустимите кандидати.